Skip to content Skip to footer

Pokretanje web shopa

Pokretanje web shopa – zakonski propisi

Kupovine putem Interneta u svijetu nezaustavljivo raste, a slična je situaciju i u Hrvatskoj. Tome u prilog govore službeni podaci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH koji pokazuju kako se više od jedne četvrtine hrvatskih malih i srednjih poduzetnika bavi prodajom putem Interneta.
Ti podaci ne začuđuju, pogotovo ako se uzme u obzir da izrada web shopa, odnosno prodaja putem Interneta ima brojne prednosti nad „klasičnom“ trgovinom.
Izrada web shopa zahtjeva značajno niže troškove pokretanja i održavanja, ponuda vaših proizvoda ili usluga je stalno dostupna te ostvarujete veći doseg ciljanih kupaca. To znači da vam pokretanje web shopa omogućava poslovanje bez dodatnih troškova zapošljavanja, najma i održavanja poslovnog prostora, prodaja se odvija 24 sata na dan / 7 dana u tjednu što osigurava pristup vašim proizvodima velikom broju kupaca, a  samim time i poboljšanje komercijalnih rezultata.

Bez obzira da li se radi o proširenju poslovanja ili samostalnoj djelatnosti – kvalitetna izrada web shopa predstavlja ključni faktor poslovnog uspjeha.

1. Registracija poslovnog subjekta

Prvi korak pri pokretanje online trgovine registracija obrta ili tvrtke pri kojima u registar djelatnosti, uz osnovnu djelatnost, obavezno upisujete i usluge informacijskog društva.

2.Obavezni podaci 

Kako propisuje Zakon o trgovačkim društvima, na vašoj web stranici moraju biti jasno naznačeni sljedeći podaci:

 • Naziv i skraćeni naziv tvrtke;
 • Sjedište tvrtke;
 • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar;
 • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar;
 • Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva, te da li je temeljni kapital uplaćen u cijelosti;
 • Ako nije uplaćen u cijelosti, potrebno je navesti koji dio temeljnog kapitala nije uplaćen;
 • Kod dioničkog društva, ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi;
 • Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva
 • Kod dioničkog društva članovi uprave, odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog odnosno upravnog odbora;
 • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa.

Uz navedene podatke korisno je postaviti i OIB tvrtke te, u slučaju da poslujete s inozemstvom, PDV broj (tzv. VAT number).
Praksa je da se navedeni podaci uvrste u rubriku „O nama“, na linku „Kontakt“  ili u footeru (podnožju) stranice, odnosno web trgovine.
Važno je napomenuti kako se prethodne odredbe Zakona  odnose na za sve oblike trgovačkih društava koja su registrirana kao j.d.o.o., d.o.o. ili d.d., ali ne i na obrte.

Savjet: Svakako provjerite sadrže li vaše web stranice navedene podatke, jer su prema istom Zakonu određene kazne u slučaju nenavođenja propisanih podataka do najvišeg iznosa od 6636.14 eur, odnosno 930,00 eur za odgovornu osobu.

3. Zakonska regulativa 

Kako bi kupnja, odnosno prodaja putem vašeg web shopa bila u skladu s važećim propisima i odredbama, nakon što ste otvorili tvrtku ili obrt, odnosno odgovarajuću propisanu djelatnost – vrijeme je da proučite šest osnovnih zakona koje je potrebno detaljno proučiti prije registracije domene, odabira hostinga, odnosno prije nego što pokrenete web shop, a radi se o sljedećim dokumentima:

 1. Zakon o zaštiti potrošača;
 2. Zakon o elektroničkoj trgovini;
 3. Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova;
 4. Zakon o elektroničkim komunikacijama;
 5. Zakon o obveznim odnosima;
 6. Zakon o trgovini.

Zakon o zaštiti potrošača

Prvi zakon koji ćemo spomenuti je Zakon o zaštiti potrošača, gdje ćete pronaći listu obveza prema kupcima kojih se kao trgovac morate pridržavati. Prema tom Zakonu obavezni ste kupcima dostaviti ugovor o kupnji pohranjen na trajnom mediju, odnosno na mediju koji omogućuje pristup ugovoru u neizmijenjenom obliku u optimalnom roku od ugovaranja narudžbe. Nadalje, važno je spomenuti „Direktivu 2011/83/EU o pravima potrošača“ koja se primjenjuje se u svim državama Europske unije od 13. lipnja 2014., a prema kojoj „potrošači u svim državama članicama Europske unije imaju ista prava kod kupovine roba ili usluga putem Interneta, elektroničke pošte, telefona te kod kupovine izvan poslovnih prostorija trgovca (prodaja na ulici ili pred vratima), bez obzira na to gdje su unutar Unije kupili proizvod ili uslugu“ (Izvor: Ministarstvo gospodarstva RH, Vodič za trgovinu putem Interneta ).
Za kraj ćemo spomenuti još jednu važnu stavku Zakona o trgovini,a koji se odnosi na uvjete raskida ugovora. Naime, “propisani rok za raskid ugovora je 14 dana i počinje teći od trenutka kada je predmet ugovora predan u posjed, osim u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju (kao i u slučajevima sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije), kada rok od 14 dana započinje teći od dana sklapanja ugovora.
Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu, a potrošač nije dužan nadoknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora. U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila temeljem ugovora. U tom slučaju trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora“ (Izvor: Ministarstvo gospodarstva RH, Vodič za trgovinu putem Interneta ).

Opći uvjeti poslovanja

Za sve koji se bave prodajom robe ili usluga putem Interneta najvažniji dio Zakona o zaštiti potrošača odnosi se na Opće uvjete poslovanja.

Općim uvjetima i pravilima poslovanja definira se postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te načina reklamacija proizvoda koje nudite svojoj web trgovini. Postupak, te uvjeti kupnje/prodaje robe ili usluga definirani su kroz sljedeće stavke:

1. Registracija kupca;
2. Naručivanje;
3. Plaćanje;
4. Otprema (dostava);
5. Preuzimanje;
6. Povrat/reklamacija;
7. Odgovornost za materijalne nedostatke

Osim toga, Vodič za trgovinu putem Interneta u izdanju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH  navodi kako u pogledu zaštite potrošača trgovac mora na svojim internetskim stranicama objaviti sljedeće informacije:

 • „Uvjeti ugovora moraju biti dostupni prije potvrde kupnje te ugovor ne smije sadržavati zavaravajuće odredbe;
 • Glavna obilježja robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti;
 • Maloprodajna cijena robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, informacije o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed;
 • Informacije o pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja;
 • Informacije o troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno obavijestiti potrošača da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed;
 • Uvjeti plaćanja, uvjeti isporuke robe ili pružanja usluge, vrijeme isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, način rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca;
 • Obavijest o pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja;
 • Jasne informacije o zakonskom jamstvu trgovca, proizvođača ili prodavatelja kao i postojanje odgovornosti za materijalne nedostatke;
 • Jasne upute o načinu podnošenja prigovora, odnosno o načinu na koji trgovac rješava potrošačke pritužbe;
 • Uvjeti, rokovi i postupak izvršavanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora te obrazac za jednostrani raskid ugovora u slučajevima u kojima to pravo potrošača postoji;
 • Informacija o uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža.“ (Izvor: Ministarstvo gospodarstva RH, Vodič za trgovinu putem Interneta ).

Savjet je da se Opći uvjeti poslovanja obavezno naznače i istaknu na vidljivom mjestu na web stranici, kako bi ih vaši kupci, odnosni klijenti što jednostavnije pronašli.

Zakon o elektroničkoj trgovini

Drugi važan propis na koji trebate obratiti pozornosti pri pokretanju web shopa je Zakon o elektroničkoj trgovini kojime se regulira odgovornost davatelja usluga informacijskog društva te pravila u vezi sa sklapanjem ugovora u elektroničkom obliku. Tu možete pronaći i propise vezane za isticanje cijena, dodatnih troškova (kao što je npr. dostava) te samog postupka sklapanja ugovora, odnosno narudžbe. Tako je prema spomenutom Zakonu propisano da “ako davatelj usluga prikazuje cijene, one moraju biti jasno i nedvosmisleno naznačene, a posebno se mora naznačiti jesu li u prikazane cijene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na bilo koji način utječu na prikazanu cijenu“(izvor: Zakon o elektroničkoj trgovini ).

Zakon o trgovini

Kada se radi o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta, njih propisuje Zakon o trgovini. Ukratko, navedeni Zakon trgovce obavezuje na osiguranje skladišnog prostora za robu kojom trguju. To znači da je potrebno podnijeti zahtjev za pribavljanje Rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta nadležnom uredu državne uprave te udovoljiti svim propisanim uvjetima. U slučaju kada se radi o prodaju usluga, spomenuto Rješenje vam nije potrebno, a isto se odnosi i na proizvode koje je moguće prenijeti od dobavljača do kupca bez skladištenja.  Savjetujemo da posebno detaljno proučite članak 12.,stavak 2. i stavak 3. navedenog Zakona i uskladite tehničke uvjete prema propisima.

Što nikako ne smijete raditi ako prodajete putem Interneta

Osim spomenutih pravila, Zakon o zaštiti potrošača je jasan u pogledu definiranja i propisivanja zabranjenih praksi koje se odnose na trgovinu na daljinu, odnosno putem Interneta. Tako, primjerice, jeste li znali kako je strogo zabranjeno sljedeće:

 • Zavaravajuća poslovna praksa: „Poslovna praksa smatra se zavaravajućom ako sadrži netočne informacije kojima se potrošača navodi ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o kupnji koju inače ne bi donio.“
 • Naplata skrivenih troškova: „Potrošač mora trgovcu izričito potvrditi da razumije što mora platiti. Prije nego što potrošač sklopi ugovor ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac mora zatražiti njegov izričit pristanak za bilo koje dodatno plaćanje koje bi potrošač bio dužan izvršiti osim plaćanja koje je ugovoreno. U slučaju da potrošač nije dao izričit pristanak, već se trgovac poslužio opcijom prešutnog prihvata od strane potrošača, potrošač ima pravo zatražiti povrat bilo kojeg dodatnog iznosa koji je platio temeljem takve opcije. Ako trgovac ne obavijesti potrošača o dodatnim troškovima, potrošač nije dužan snositi te troškove.“
 • Dodatne naknade: „Za korištenje kreditne kartice ili drugih oblika plaćanja, te kod korištenja posebnih telefonskih brojeva putem kojih trgovci omogućuju potrošačima da ih kontaktiraju, trgovac može naplatiti potrošaču samo osnovnu tarifu.“
 • Prethodno označene narudžbe: „Prethodno označena polja na web stranicama koja automatski nude dodatne usluge tijekom procesa kupovine su zabranjena.“ (Izvor: Zakon o zaštiti potrošača)

4. Fiskalizacija

U financijskom poslovanju internetske trgovine potrebno je spomenuti dva vrlo važna aspekta – plaćanje isporuku na koje je važno obratiti pažnju zbog pravila o fiskalizaciji. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje da se „prometom u gotovini smatra plaćanje novčanicama ili kovanicama, karticama, čekom i sl., osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.“(Izvor: Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, NN 115/2016). Kada se radi o prodaji putem Interneta, situacija je specifična zbog toga što se plaćanje kreditnim karticama (kao što su npr. Visa, Mastercard, American Express…) smatra prometom u gotovini te samim time dolazi i obveza fiskalizacije, a kada se radi o plaćanju putem PayPal-a ili nekog drugog payment gateway sustava koji funkcionira poput PayPala (plaćanje se vrši poput on-line plaćanja putem transakcijskog računa), u tom slučaju niste obavezni fiskalizirati račun jer se transakcija tretira kao plaćanje s transakcijskog računa.

Nadamo se kako smo vam uspjeli približiti osnovne zakonske propise kojih se je potrebno pridržavati kako bi vam izrada web shopa protekla što jednostavnije i kako bi poslovali uspješno i transparentno. Napominjemo kako je ovaj tekst isključivo informativnog karaktera i prije nego što se odlučite na pokretanje web shopa svakako detaljno proučite zakone koji reguliraju trgovinu na daljinu te prema potrebi angažirate pravnog savjetnika kako bi dobili aktualne i provjerene informacije i što jednostavnije započeli digitalno poslovanje.